Disclaimer

Wettelijke vermeldingen vertaald vanuit het Frans
 
De websitet www.stichting-mustela.be wordt gepubliceerd door de Fondation Mustela (Stichting Mustela) die onder auspiciën staat van de Fondation de France. Deze website bevat institutionele informatie over de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, waarvan de adminstratie is gevestigd op het adres 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk).
 
De heer Jean-Paul BERTHOME, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Fondation Mustela en bestuursvoorzitter van Laboratoires Expanscience, is de publicatiedirecteur van deze website.
 
De website wordt in Ierland gehost door de firma:
 
Amazon Web Services France
67 Boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy – Frankrijk
Telefoon: +33 (0)1 46 17 10 00
Site : aws.amazon.com/fr/
 
Als u een probleem ontmoet tijdens uw navigatie op de website of als u vragen hebt over de website, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres:
 
Fondation Mustela
1, Place des Saisons – 92048 PARIS La Défense Cedex - Frankrijk

Telefoon: +33 (0)1 43 34 60 23
Fax: +33 (0)1 43 34 61 03

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De toegang tot de Website en het gebruik van zijn inhoud vallen binnen het kader van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Het maken van verbinding met en het navigeren op de Website vormen uwerzijds een acceptatie zonder voorbehoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Territorialiteit

De informatie op de Website is bestemd voor gebruik door ingezetenen van Frankrijk. Andere landen, waarvan de wetgeving kan afwijken van de Franse wetgeving, kunnen toegang hebben tot de Website. De informatie op de Website kan dan niet geschikt zijn of niet voldoen aan de buitenlandse wetgeving.

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT, IS NIET BESTEMD NOCH GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN OF DOOR AMERIKAANSE BURGERS OF INGEZETENEN.

3. Persoonsgegevens

In het kader van de diensten die onze Vennootschap aanbiedt op de site, is het mogelijk dat ze uw persoonsgegevens verzamelt via het contactformulier of een inschrijving op de elektronische nieuwsbrief van Stichting Mustela die wordt aangeboden. Als u persoonsgegevens verstrekt, verbindt u zich ertoe juiste informatie mee te delen, die de belangen en/of rechten van derden niet schaadt. De informatie die onze Vennootschap vraagt, is verplicht, tenzij het formulier in kwestie de vereiste informatie beperkt tot bepaalde velden voorafgegaan door een sterretje, en in het geval van weglating van het antwoord op één van deze vragen of de weigering om bepaalde verplichte informatie mee te delen, zal onze Vennootschap u de nieuwsbrief niet kunnen doorsturen of u geen toegang kunnen geven tot het contactformulier.
 
Als u de nieuwsbrief van Stichting Mustela niet meer wenst te ontvangen, kunt u onze Vennootschap daarvan op de hoogte brengen door te klikken op de hypertekstlink "Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan op deze link" onderaan elke nieuwsbrief. In het kader van elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met het gebruik van deze site (inschrijving op de nieuwsbrief en contactaanvraag), heeft onze Vennootschap de hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwerking, en verzamelt en verwerkt ze uw persoonsgegevens volgens de Algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679.
 
Onze Vennootschap is de enige ontvanger van uw persoonsgegevens, samen met de vennootschappen, dochtermaatschappijen of kleindochtermaatschappijen in Frankrijk of in het buitenland (inclusief buiten de Europese Unie) van de Groep Expanscience, alsook in voorkomend geval de onderaannemers en partners die deelnemen aan de in het kader van de site aangeboden diensten (met name verdeling van de nieuwsbrief). De verwerking van persoonsgegevens via de Site heeft enkel als doel een antwoord te kunnen geven op uw contactaanvragen, en u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De verzamelde gegevens zullen gedurende drie (3) jaar bewaard worden, te rekenen vanaf de datum waarop ze verzameld werden, of vanaf het laatste contact dat u gehad hebt met onze Vennootschap in het kader van hoger vermelde verwerking. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en met name over de uitoefeningsmodaliteiten van uw rechten, raden wij u aan kennis te nemen van ons Privacycharter op de Site.

4. Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken, en om deze beter aan te passen aan uw interesses en behoeften.
 
4.1. Wat is een cookie?
 
"Cookies" zijn trackers die wordt opgeslagen en gelezen tijdens de raadpleging van een website (webtags, pixels, enz.), en die toegang bieden tot informatie die bewaard wordt op de terminal van de gebruiker (computer, tablet, smartphone, …).
 
De cookies die wij gebruiken, hebben als voornaamste doel uw navigatie-ervaring op de site te optimaliseren. Ze laten ons bijvoorbeeld toe om uw voorkeuren te onthouden (taal, winkelwagen, enz.), alsook uw inloggegevens (bijv.: IP-adres, geografische ligging, type en versie van uw webbrowser, besturingssysteem, informatie over uw bezoeken en het gebruik van onze site, enz.) tijdens de navigatie en latere toegang.
 
4.2. Wat is de levensduur van een cookie?
 
Met uitzondering van de technische cookies die nodig zijn voor het navigeren op de site, zullen de cookies enkel opgeslagen worden op uw terminal als u daarvoor de toestemming verleent. Als u de site blijft gebruiken nadat u de cookie-banner op de startpagina van de site gezien hebt, gaan wij ervan uit dat u instemt met het opslaan van cookies op uw terminal. Deze toestemming is geldig gedurende een periode van 13 maanden.
4.3. Welke cookies gebruiken wij?
 
De cookies die uitgaan van de site, worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder beschreven worden. Ze kunnen geplaatst worden door ons of door derden.
 
Technische cookies: deze cookies zijn nodig voor de navigatie. Zonder deze cookies zou de site niet correct werken. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld toe de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie), of de informatie met betrekking tot een formulier dat u hebt ingevuld op onze site (inschrijving), te onthouden.
 
Statistische cookies: deze cookies maken het mogelijk om statistieken, bezoek- en gebruiksvolumes bij te houden van de verschillende onderdelen van de site (bezochte rubrieken en inhoud, traject, bezoektijd).
 
4.4. Cookies beheren: aanvaarden of weigeren
 
Instellen van uw browser: U kunt er op ieder ogenblik voor kiezen om deze cookies te deactiveren. Uw browser kan ingesteld worden om u de cookies te melden die op uw terminal geplaatst worden, en om u te vragen om ze al dan niet te aanvaarden. U kunt de cookies geval per geval aanvaarden of weigeren, of ze systematisch allemaal weigeren. Wij herinneren u eraan dat de instelling uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten die het gebruik van cookies vereisten, kan wijzigen. De methode om het plaatsen van cookies toe te laten, verschilt naargelang de browser die u gebruikt. Ze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, dat u zal toelaten te weten op welke manier u uw voorkeuren met betrekking tot de cookies kunt wijzigen.
 
Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informatie-sites-enregistrent
- Klik op de menuknop en selecteer "Opties".
- Klik op "Privacy". 
 
- Stel het menu "Bewaarregels" in op "Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis". 
 Zorg ervoor dat "Cookies aanvaarden" niet is aangevinkt.
- Alle wijzigingen die u hebt doorgevoerd, zullen automatisch opgeslagen worden. 
 
 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7
- Klik op de knop Tools en klik vervolgens op "Internet Opties".
- Klik op de tab "Privacy" en verplaats onder "Instellingen" de cursor naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan. Klik vervolgens op OK.
 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
- Klik op het icoon van het Chrome-menu.
- Klik op "Instellingen".
- Klik onderaan de pagina op "Geavanceerd".
- Klik onder "Privacy en beveiliging" op "Instellingen voor content".
- Schakel "Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen" uit.
- Klik op OK.
 
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
- Klik op "Voorkeuren" > "Safari" > "Privacy" > "Cookies en websitegegevens"
- Selecteer vervolgens "Blokkeer alle cookies".
 
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
 
4.5. Meer informatie over de cookies/trackers
 
U vindt meer informatie op de site van de CNIL: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
 

5. Aard en reikwijdte van de op de Website gepubliceerde informatie

De Website kan eventueel meningen weergeven van deskundigen op een bepaald terrein in relatie tot de inhoud van de Website of uittreksels uit persartikelen. Dergelijke informatie verbindt alleen de geraadpleegde deskundige of de schrijver van het artikel en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening weer van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France.

De Website kan ook informatie bevatten inzake de gezondheid, de lichamelijke conditie, medische onderwerpen of medische behandelingen uitsluitend bestemd voor menselijk gebruik. Deze informatie vormt in geen geval een medisch advies en wordt alleen voor informatiedoeleinden op de Website gepubliceerd.

U dient deze informatie in geen geval te gebruiken voor het stellen van een medische diagnose betreffende een ziekte of een psychisch probleem of het voorschrijven of gebruiken van medicijnen. Het is aan u om uw arts of apotheker te raadplegen. Alleen deze professionals in de gezondheidszorg zijn bevoegd om u een advies te geven aangepast aan uw persoonlijke situatie.

U erkent derhalve dat de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de op Website aangeboden informatie en services en u accepteert dat het gebruik van deze informatie en services uitsluitend valt onder uw volledige verantwoordelijkheid, controle en beheer.

De Website bevat geen enkele reclame voor een product of service in enigerlei vorm.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Website is een creatie beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom. De Website in zijn geheel en elk van de elementen waar hij uit bestaat (teksten, directories, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, schema's, logo's, geluiden, muziek, downloadbare bonussen en goodies, enz.) zijn, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, die als enige gemachtigd is de betreffende intellectuele-eigendomsrechten te gebruiken.

Derhalve, ingevolge de bepalingen van de Franse wet “Code de la Propriété Intellectuelle” en de wettelijke en reglementaire bepalingen van alle landen en de internationale verdragen, is het gebruik van de website, geheel of gedeeltelijk, met name middels downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden, voor andere doeleinden dan persoonlijk en privaat gebruik zonder winstoogmerk, strikt verboden. De schending van deze bepalingen stelt u bloot aan de straffen voorzien in de Franse wet “Code de la Propriété Intellectuelle” en het Franse wetboek van strafrecht, met name op grond van plagiaat van auteursrechten en merkrechten, en in het Franse burgerlijk wetboek inzake civiele aansprakelijkheid.

Het merk Fondation Mustela en de domeinnaam www.stichting-mustela.be zijn het exclusieve eigendom van de oprichter van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France: de onderneming Laboratoires Expanscience, anonieme vennootschap met een kapitaal van € 3 081 420, zetelend op het adres 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 331 930 081 en geïdentificeerd met het individuele intracommunautaire btw-nummer FR 89 331 930 081.

De andere op de Website getoonde merken, tekeningen en modellen zijn het exclusieve eigendom van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke reproductie of elk gebruik van deze merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, op enigerlei wijze of gronden, is verboden, evenals hun aantasting.

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, behoudt de vrijheid om op elk gewenst moment zonder voorafgaand bericht de inhoud van de Website te wijzigen.

7. Foto's

Thinkstock, Cyrille Bernard, Adeline Bommart, Alain Goulard, Julien Millet, Barbara Vignaux.

8. Garanties en verantwoordelijkheid

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tracht om de via de Website toegankelijke informatie zo goed mogelijk exact en actueel te houden. Niettemin garandeert de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, op geen enkele wijze dat deze informatie juist, compleet en actueel is. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende het geheel of een gedeelte van de Website. Met name vormt de op de Website aanwezige en om enigerlei reden verstrekte informatie in geen geval een medisch advies. Derhalve ontheft de raadpleging van de rubrieken van de Website u geenszins van het inwinnen van advies of raadplegen van een professional in de gezondheidszorg (huisarts, kinderarts, apotheker, enz.).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en/of de gevolgen, voortvloeiend uit het bezoeken of gebruiken van de Website. Met name wijst de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs en elke schade voortvloeiend uit frauduleuze handelingen van derden via de Website (bijvoorbeeld binnendringing).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, zet middelen in om de veiligheid van de op basis van op de Website verzamelde persoonsgegevens opgestelde bestanden te verzekeren. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, beheerst niet de risico's die verband houden met het functioneren van het internet en wijst u op het bestaan van eventuele risico's inzake de vertrouwelijkheid van via het netwerk verzonden gegevens.

9. Hypertext-links

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tracht om de via de Website toegankelijke informatie zo goed mogelijk exact en actueel te houden. Niettemin garandeert de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, op geen enkele wijze dat deze informatie juist, compleet en actueel is. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende het geheel of een gedeelte van de Website. Met name vormt de op de Website aanwezige en om enigerlei reden verstrekte informatie in geen geval een medisch advies. Derhalve ontheft de raadpleging van de rubrieken van de Website u geenszins van het inwinnen van advies of raadplegen van een professional in de gezondheidszorg (huisarts, kinderarts, apotheker, enz.).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en/of de gevolgen, voortvloeiend uit het bezoeken of gebruiken van de Website. Met name wijst de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs en elke schade voortvloeiend uit frauduleuze handelingen van derden via de Website (bijvoorbeeld binnendringing).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, zet middelen in om de veiligheid van de op basis van op de Website verzamelde persoonsgegevens opgestelde bestanden te verzekeren. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, beheerst niet de risico's die verband houden met het functioneren van het internet en wijst u op het bestaan van eventuele risico's inzake de vertrouwelijkheid van via het netwerk verzonden gegevens.

10. Wijziging van deze voorwaarden

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, informeert u dat de huidige algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaand bericht kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door hun online publicatie en worden geacht zonder voorbehoud geaccepteerd te zijn als u na hun online plaatsing de Website bezoekt. Wij raden u aan deze rubriek regelmatig te lezen.

11. Geschillen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Franse wetgeving, met name de bepalingen van de Franse wet nr. 004-575 van 21 juni 2004 “Loi pour la confiance dans l'économie numérique” en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés".

De Franse rechtbanken hebben de territoriale bevoegdheid inzake elk geschil betreffende de Website.

 

VERTROUWELIJKHEIDSHANDVEST

De Stichting Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, verzamelt persoonlijke gegevens via de website www.stichting-mustela.be en zijn lokale versies of voor mobiele apparaten.

 

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, omgaan met persoonsgegevens over onze klanten en potentiële klanten die via de Website zijn verzameld. Houd er rekening mee dat wij ook persoonsgegevens van bezoekers van de Website verzamelen door het gebruik van cookies. Om meer te weten te komen over ons gebruik van cookies, lees ons cookiebeleid.

 

 

 

I. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

 

Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, het doel en de wettelijke basis voor elke verwerking.

 

Categorie van betrokken personen: gezondheidswerkers en iedereen die contact wil opnemen met onze Vennootschap

 

- Soort persoonsgegevens: Uw burgerschap, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, organisatie en beroep en, in het kader van een aanvraag voor een prijs of een onderzoeksbeurs, de gegevens met betrekking tot uw project.

 

- Doel van de verwerking: het verzenden van commerciële communicatie (inclusief onze nieuwsbrief), het verzamelen van aanvragen en het beantwoorden van eventuele vragen of verzoeken

 

- Juridische basis van de verwerking: ons rechtmatig belang, namelijk om u informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze diensten

 

Wij zijn van mening dat het risico dat verbonden is aan de persoonsgegevens die wij op basis van onze wettelijke belangen verwerken, wordt beheerst en dat, met het oog op uw welzijn en het respect voor uw privacy, dit risico niet overdreven en noch opdringerig is. We hebben ook maatregelen genomen om uw rechten te beschermen door passende bewaartermijnen toe te passen en te zorgen voor passende beveiligingscontroles.

 

Als u ervoor kiest om de gevraagde en noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat wij de door u gevraagde diensten niet kunnen leveren of de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgevraagd niet kunnen vervullen. Wanneer het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is, geven wij dit aan op de formulieren door middel van een sterretje.

 

1.2. Wie is de ontvanger van uw persoonsgegevens?

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende derden:

- De dienstverleners die onze activiteit ondersteunen en in het bijzonder:

- Hosting- en onderhoudsdienstverleners;

- Marketingdienstverleners (voor het versturen van de nieuwsbrief).

 

Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens gepast worden beschermd. Al onze dienstverleners zijn op grond van een schriftelijke overeenkomst verplicht om de aan hen verstrekte persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met het doel ons een specifieke dienst te leveren en passende veiligheidsmaatregelen te handhaven om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

1.3. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

 

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden buiten de Europese Unie.

 

1.4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verwijderen de persoonsgegevens die wij na een bepaalde periode verzamelen:

- verwijdering drie jaar na uw laatste contact met ons (bijvoorbeeld een contactaanvraag of een klik op een hypertekstlink in een e-mail).

 

Na deze periodes kunnen wij uw gegevens in archiefbanken bewaren (zonder e-mailmarketing) om te voldoen aan onze fiscale, boekhoudkundige en sociale verplichtingen (van 5 tot maximaal 10 jaar).

 

1.5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

 

We hebben fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder het gebruik van uitgebreide firewalls en wachtwoorden om de toegang tot persoonsgegevens te beveiligen. Daarnaast beperken wij de toegang tot persoonsgegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. Elke persoon die er toegang toe krijgt, is gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en is getraind in de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.6. Uw rechten

 

Als betrokkene heeft u andere rechten. Deze rechten zijn niet absoluut en elk van deze rechten is onderworpen aan bepaalde voorwaarden in overeenstemming met de (Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 en de toepasselijke nationale wetten (in Frankrijk de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 zoals gewijzigd).

 

- Het recht van toegang: u hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt, evenals bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in dit privacybeleid) over het gebruik ervan. U hebt ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, door ons te vragen u een kopie van de persoonsgegevens over u te sturen. Hierdoor kunt u weten en controleren of wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen weigeren u deze informatie te verstrekken, in het bijzonder wanneer deze informatie persoonsgegevens van een andere persoon bevat of onthult of de rechten van een andere persoon negatief beïnvloedt.

 

- Het recht op correctie: u kunt ons vragen om maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn (bijvoorbeeld als wij een onjuiste naam of adres hebben).

 

- Het recht om te wissen: of "recht om te vergeten", dit recht geeft u in eenvoudige bewoordingen de mogelijkheid om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens te vragen wanneer we bijvoorbeeld geen dwingende reden meer hebben om ze te blijven gebruiken of wanneer het gebruik ervan illegaal is geworden. Dit is echter geen algemeen recht om te wissen en er zijn verschillende uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer we de informatie moeten gebruiken om een rechtsvordering te verdedigen of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

- Het recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te "blokkeren" of te verhinderen wanneer wij een rectificatieverzoek beoordelen of als alternatief voor verwijdering. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we uw persoonsgegevens altijd bewaren, maar we kunnen ze niet verder gebruiken.

 

- Het recht op gegevensportabiliteit: u hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor uw eigen behoeften in verschillende bedrijven (die verschillende voor de verwerking verantwoordelijken zijn). Dit geldt alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, die wij met uw toestemming en voor de uitvoering van het contract verwerken en die automatisch worden verwerkt. In dit geval zullen wij u een kopie van uw gegevens in een gestructureerd formaat ter beschikking stellen, vaak gebruikt en leesbaar door een machine of, indien u daarom verzoekt, kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven (indien technisch mogelijk).

 

- Het recht van verzet: u hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor zover deze verwerking plaatsvindt in het kader van de legitieme belangen van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France. We kunnen echter doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens als we kunnen aantonen dat de verwerking gerechtvaardigd is om dwingende en legitieme redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als we deze nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische procedures. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

 

- Het recht om uw toestemming in te trekken: wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

 

2. ALGEMENE INFORMATIE

 

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres per post: Fondation Mustela - 1 Place des Saisons - 92048 PARIS LA DEFENSE Cedex.

 

Voordat we uw verzoek evalueren, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om u te identificeren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt en wij u als gevolg daarvan niet kunnen identificeren, kunnen wij weigeren om op uw verzoek te reageren.

 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De Commissie Informatique et Libertés (CNIL) is de gegevensbeschermingsautoriteit in Frankrijk (www.cnil.fr).

 

 

© Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France
Alle rechten voorbehouden – April 2020