Disclaimer

Wettelijke vermeldingen vertaald vanuit het Frans
 
De websitet www.stichting-mustela.be wordt gepubliceerd door de Fondation Mustela (Stichting Mustela) die onder auspiciën staat van de Fondation de France. Deze website bevat institutionele informatie over de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, waarvan de adminstratie is gevestigd op het adres 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk).
 
De heer Jean-Paul BERTHOME, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Fondation Mustela en bestuursvoorzitter van Laboratoires Expanscience, is de publicatiedirecteur van deze website.
 
De website is ondergebracht bij de onderneming PEER1 France: Greenside Bât. 2, 400 av. Roumanille - 06410 Biot - Frankrijk – Tel.: +33 (0) 805 210 280 – www.peer1.com
 
Als u een probleem ontmoet tijdens uw navigatie op de website of als u vragen hebt over de website, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres:
 
Fondation Mustela
1, Place des Saisons – 92048 PARIS La Défense Cedex - Frankrijk

Telefoon: +33 (0)1 43 34 60 23
Fax: +33 (0)1 43 34 61 03

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De toegang tot de Website en het gebruik van zijn inhoud vallen binnen het kader van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Het maken van verbinding met en het navigeren op de Website vormen uwerzijds een acceptatie zonder voorbehoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Territorialiteit

De informatie op de Website is bestemd voor gebruik door ingezetenen van Frankrijk. Andere landen, waarvan de wetgeving kan afwijken van de Franse wetgeving, kunnen toegang hebben tot de Website. De informatie op de Website kan dan niet geschikt zijn of niet voldoen aan de buitenlandse wetgeving.

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT, IS NIET BESTEMD NOCH GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN OF DOOR AMERIKAANSE BURGERS OF INGEZETENEN.

3. Persoonsgegevens

Om deze Website te kunnen bezoeken en raadplegen, hoeft u geen persoonsgegevens aan ons bekend te maken. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, kan echter eventueel persoonsgegevens verzamelen bij het bestellen van preventiehulpmiddelen, indienen van een kandidaatstelling voor een Prijs of een Beurs en/of inschrijven op de elektronische nieuwsbrief die op de Website wordt aangeboden.

Als u persoonsgegevens levert, verplicht u zich om exacte gegevens te verstrekken en de belangen en/of rechten van derden niet te schaden.

De door de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, gevraagde gegevens, zijn verplicht en in geval van ontbreken van een antwoord op een vraag of weigeren van het doorgeven van bepaalde gegevens uwerzijds, is de Fondation Mustela niet in staat om u de preventiehulpmiddelen en/of de nieuwsbrief toe te zenden of uw kandidaatstelling te registreren.

Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u dit aan de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, bekend maken door te klikken op de uitschrijflink die in elk nummer van de nieuwsbrief is vermeld.

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonsgegevens en uw persoonsgegevens zijn alleen voor haar bestemd. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, verplicht zich om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te bewaren.

Overeenkomstig de Franse privacywet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés”, is de Website aangemeld bij de CNIL (ontvangstnummer 1273432) en beschikt u over een recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door te schrijven naar het volgende adres:

Fondation Mustela – 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex – Frankrijk – Tel.: +33 (0)1 43 34 60 23 – Fax: +33 (0)1 43 34 61 03.

4. Cookies

Om het gebruik van deze Website te vereenvoudigen, plaatsen wij een cookie in uw computer. Een cookie geeft ons niet de mogelijkheid om u te identificeren.

Het registreert echter informatie inzake de navigatie van uw computer op onze Website (de pagina's die u bezoekt, de datum en het tijdstip van uw bezoek, enz.) die wij kunnen lezen bij uw volgende bezoek. Het kan met name de persoonsgegevens bevatten die u verstrekt om preventiehulpmiddelen en/of onze nieuwsbrief aan te vragen of uw kandidaatstelling in te dienen.

De duur van het bewaren van deze informatie in uw computer is variabel en afhankelijk van de instellingen van uw computer. U kunt op elk moment de registratie van cookies in uw computer weigeren met behulp van de instellingen van uw Internet-browser (menu “Extra” en daarna “Internetopties”).

5. Aard en reikwijdte van de op de Website gepubliceerde informatie

De Website kan eventueel meningen weergeven van deskundigen op een bepaald terrein in relatie tot de inhoud van de Website of uittreksels uit persartikelen. Dergelijke informatie verbindt alleen de geraadpleegde deskundige of de schrijver van het artikel en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening weer van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France.

De Website kan ook informatie bevatten inzake de gezondheid, de lichamelijke conditie, medische onderwerpen of medische behandelingen uitsluitend bestemd voor menselijk gebruik. Deze informatie vormt in geen geval een medisch advies en wordt alleen voor informatiedoeleinden op de Website gepubliceerd.

U dient deze informatie in geen geval te gebruiken voor het stellen van een medische diagnose betreffende een ziekte of een psychisch probleem of het voorschrijven of gebruiken van medicijnen. Het is aan u om uw arts of apotheker te raadplegen. Alleen deze professionals in de gezondheidszorg zijn bevoegd om u een advies te geven aangepast aan uw persoonlijke situatie.

U erkent derhalve dat de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de op Website aangeboden informatie en services en u accepteert dat het gebruik van deze informatie en services uitsluitend valt onder uw volledige verantwoordelijkheid, controle en beheer.

De Website bevat geen enkele reclame voor een product of service in enigerlei vorm.

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Website is een creatie beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom. De Website in zijn geheel en elk van de elementen waar hij uit bestaat (teksten, directories, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, schema's, logo's, geluiden, muziek, downloadbare bonussen en goodies, enz.) zijn, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, die als enige gemachtigd is de betreffende intellectuele-eigendomsrechten te gebruiken.

Derhalve, ingevolge de bepalingen van de Franse wet “Code de la Propriété Intellectuelle” en de wettelijke en reglementaire bepalingen van alle landen en de internationale verdragen, is het gebruik van de website, geheel of gedeeltelijk, met name middels downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden, voor andere doeleinden dan persoonlijk en privaat gebruik zonder winstoogmerk, strikt verboden. De schending van deze bepalingen stelt u bloot aan de straffen voorzien in de Franse wet “Code de la Propriété Intellectuelle” en het Franse wetboek van strafrecht, met name op grond van plagiaat van auteursrechten en merkrechten, en in het Franse burgerlijk wetboek inzake civiele aansprakelijkheid.

Het merk Fondation Mustela en de domeinnaam www.stichting-mustela.be zijn het exclusieve eigendom van de oprichter van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France: de onderneming Laboratoires Expanscience, anonieme vennootschap met een kapitaal van € 3 081 420, zetelend op het adres 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 331 930 081 en geïdentificeerd met het individuele intracommunautaire btw-nummer FR 89 331 930 081.

De andere op de Website getoonde merken, tekeningen en modellen zijn het exclusieve eigendom van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke reproductie of elk gebruik van deze merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, op enigerlei wijze of gronden, is verboden, evenals hun aantasting.

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, behoudt de vrijheid om op elk gewenst moment zonder voorafgaand bericht de inhoud van de Website te wijzigen.

7. Foto's

Thinkstock, Cyrille Bernard, Adeline Bommart, Alain Goulard, Julien Millet, Barbara Vignaux.

8. Garanties en verantwoordelijkheid

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tracht om de via de Website toegankelijke informatie zo goed mogelijk exact en actueel te houden. Niettemin garandeert de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, op geen enkele wijze dat deze informatie juist, compleet en actueel is. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende het geheel of een gedeelte van de Website. Met name vormt de op de Website aanwezige en om enigerlei reden verstrekte informatie in geen geval een medisch advies. Derhalve ontheft de raadpleging van de rubrieken van de Website u geenszins van het inwinnen van advies of raadplegen van een professional in de gezondheidszorg (huisarts, kinderarts, apotheker, enz.).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en/of de gevolgen, voortvloeiend uit het bezoeken of gebruiken van de Website. Met name wijst de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs en elke schade voortvloeiend uit frauduleuze handelingen van derden via de Website (bijvoorbeeld binnendringing).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, zet middelen in om de veiligheid van de op basis van op de Website verzamelde persoonsgegevens opgestelde bestanden te verzekeren. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, beheerst niet de risico's die verband houden met het functioneren van het internet en wijst u op het bestaan van eventuele risico's inzake de vertrouwelijkheid van via het netwerk verzonden gegevens.

9. Hypertext-links

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tracht om de via de Website toegankelijke informatie zo goed mogelijk exact en actueel te houden. Niettemin garandeert de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, op geen enkele wijze dat deze informatie juist, compleet en actueel is. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende het geheel of een gedeelte van de Website. Met name vormt de op de Website aanwezige en om enigerlei reden verstrekte informatie in geen geval een medisch advies. Derhalve ontheft de raadpleging van de rubrieken van de Website u geenszins van het inwinnen van advies of raadplegen van een professional in de gezondheidszorg (huisarts, kinderarts, apotheker, enz.).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en/of de gevolgen, voortvloeiend uit het bezoeken of gebruiken van de Website. Met name wijst de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs en elke schade voortvloeiend uit frauduleuze handelingen van derden via de Website (bijvoorbeeld binnendringing).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, zet middelen in om de veiligheid van de op basis van op de Website verzamelde persoonsgegevens opgestelde bestanden te verzekeren. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, beheerst niet de risico's die verband houden met het functioneren van het internet en wijst u op het bestaan van eventuele risico's inzake de vertrouwelijkheid van via het netwerk verzonden gegevens.

10. Wijziging van deze voorwaarden

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, informeert u dat de huidige algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaand bericht kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door hun online publicatie en worden geacht zonder voorbehoud geaccepteerd te zijn als u na hun online plaatsing de Website bezoekt. Wij raden u aan deze rubriek regelmatig te lezen.

11. Geschillen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Franse wetgeving, met name de bepalingen van de Franse wet nr. 004-575 van 21 juni 2004 “Loi pour la confiance dans l'économie numérique” en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés".

De Franse rechtbanken hebben de territoriale bevoegdheid inzake elk geschil betreffende de Website.

© Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France
Alle rechten voorbehouden – December 2015